Αναζήτηση αντιπροσώπων

Πού μπορώ να αγοράσω μπαταρίες Berga

Clarios Italia S.r.l.
Via Creta, 26
25124 Brescia
Tel.: +39 030 2435811
E-Mail: italy-clienti@clarios.com

Novitron Α.Ε.
Fokeas 2
18547 Piraeus
Τηλ. +30 210 4814860
info@novitron.gr