Αριστουργήματα. Από το 1927.

Μπαταρίες Berga.

Η εφευρετικότητα και η περιέργεια για το άγνωστο προϋποθέτουν και την αμφισβήτηση του υφισταμέ-νου. Αυτές οι αρετές κατέστησαν τη Γερμανία μια
από τις ηγετικές βιομηχανικές χώρες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η παγκόσμια φήμη και η καινοτο-μική ισχύς των γερμανικών προϊόντων οφείλεται σε εφευρετικούς Γερμανούς με ένα συνεχή ζήλο για τη εξέλιξη της τεχνολογίας. Η σχεδόν θρυλική αξιοπιστία και η άριστη ποιότητα των γερμανικών προϊόντων συ-νέβαλαν στην ιστορία επιτυχίας, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Η Berga, πιστή στην 80ετή παράδοση της συνεχούς εξέ-λιξης των άριστων προϊόντων της, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ιστορία επιτυχίας.